ทีมงาน บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด ทักทาย...

บ่อยครั้ง มักจะมีคำถามว่า ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด

ทำบัญชีอย่างไรไม่ให้สรรพากรประเมิน โลกของธุรกิจที่มุ่งค้าหากำไร

คงหนีองค์ประกอบที่เป็นส่วนสำคัญในการบริหารกิการไม่ได้

นั่นก็คือ บัญชี และภาษีอากร การมีความรู้ด้านบัญชีอย่างเีดียวคงไม่เพียงพอ

ต้องมีความรู้ด้านภาษีอากรด้วย ต้องรู้ทั้งคู่จึงจะลดปัญหาการถูกเจ้าหน้าที่

กรมสรรพากรประเมินได้ ความรู้ที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องศึกษา

เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดทำบัญชีและภาษีอากร คงหนีไม่พ้นหลักการบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ประมวลรัษฏากร หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร

คำพิพากษาฏีกาอากร และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 

 

เว็บไซต์ http://www.slk.co.th บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด

ได้สร้างขึ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้ใ้ช้งาน นำไปปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้องตาม

ประมวลรัษฏากรเพื่อเป็นการลดปัญหาในการประเมินภาษีอากร คณะผู้จัดทำ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์แห่งนี้ จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้ท่านผู้ใช้งานได้

เป็นอย่างดี และต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้ามา แนะนำ ติ ชม

และช่วยกันพัฒนา ให้เป็นอีกเว็บไซต์ เพื่อสังคม

ทีมงานบริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด

ตุลาคม 2555

มาใหม่วันนี้!

เรื่องมาใหม่อื่น ๆ ในวันนี้...!

ประกาศรับสมัครงาน

อ่านทั้งหมด...