จดทะเบียนบริษัท

 

จดทะเบียนบริษัท

การ จดทะเบียนสำหรับธุรกิจในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท ก่อนที่จะขอจดทะเบียนได้ เราต้องทราบความต้องการที่ชัดเจนก่อนว่าจดเพื่ออะไร หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจขอให้ปรึกษากับผู้ที่มีประสบการณ์ก่อน เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา เพราะขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ประกอบการขอยื่นจดทะเบียนนั้นแตกต่างกัน  บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทั้งนิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา อาทิ

1. ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียน เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

2. จดทะเบียนบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , คณะบุคคล , ห้างร้านต่างๆ

3. จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ เช่น

-  ปลี่ยนแปลงกรรมการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

-  เพิ่มทุน  –  ลดทุน

-  ย้ายสำนักงานใหญ่, สาขา

-  เพิ่ม-ลด สาขา

-  เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หรือ จำนวนหุ้นที่ถือครอง เป็นต้น

4.  ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

5.  จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ

6.  ขึ้นทะเบียนประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง – ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม

7.  จดทะเบียนเลิกกิจการ และ เสร็จการชำระบัญชี

 จดทะเบียนบริษัท  (Bookmark the permalink.)

    ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

1.     ชื่อบริษัท ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ

2.    ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน

3.    วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า

4.    ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้น ๆ มีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)

5.    จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

6.    ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น (อย่างน้อย 3 คน)

7.    ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อาชีพ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น

8.    ชื่อ  อายุ ที่อยู่  อาชีพ และเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการ

9.    รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)

10.  ตราสำคัญของบริษัท

11. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น     กรณีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัด ไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้นหรือทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นหรือถือหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นแต่ละราย **

12   แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

13    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น, กรรมการทุกคน คนละ 1 ชุด ยกเว้นผู้จะมีอำนาจลงนามของบริษัท ใช้สำเนาจำนวน 3 ชุดกรณีขอเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มเอกสาร

14. รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงาน ถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท บ้านเลขที่ บริเวณใกล้เคียง จำนวน 2 รูป

15. เรื่องของสถานที่ตั้งบริษัท (สำเนาในข้อนี้ ใช้ 2 ชุด)

15.1   ทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานบริษัท

15.2    บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคารที่ตั้งสำนักงาน

15.3    หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารเป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน

15.4    หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือ ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ เช่น สัญญาซื้อขาย

 
จดทะเบียนบริษัท มีดังนี้

    จองชื่อ บริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อ จองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้จองชื่อ
    หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง
    จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้จองชื่อ เตรียมข้อมูล และเอกสารดังนี้
    รายชื่อผู้ถือหุ้น 3 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุอาชีพ (ค้าขาย หรือรับจ้าง)

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม

    (1) จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
    (2) รายชื่อกรรมการผู้ลงนามผูกพันบริษัท
    (3) บ้านเลขที่ หรือสถานที่ตั้ง
    (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรการและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทพร้อมเซ็นรับรอง
    (5) สถานที่ประกอบกิจการ บ้านเลขที่ (เจ้าของบ้าน)ต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการพร้อมเซ็นรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
    (6) จัดทำตรายางของบริษัท

  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้

    จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันจองได้จองชื่อ
    หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง
    จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม

    (1) จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
    (2) รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ลงนาม และผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด
    สถานที่ตั้ง
    (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
    (4) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ
    (5) จัดทำตรายางของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

คลิกที่รูปเพื่อ Share: