รายละเอียดข่าว

จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ทำบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครั้งที่ 6/2560” เรื่อง “รายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่สำหรับธุรกิจนอกตลาดทุน”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจ ในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” โดยจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ทำบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครั้งที่ 6/2560” เรื่อง “รายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่สำหรับธุรกิจนอกตลาดทุน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยมีศักยภาพพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของนักบัญชีอาเซียนและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล การจัดอบรม เรื่อง “รายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่สำหรับธุรกิจนอกตลาดทุน” เป็นการจัด ฟรี!!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ซึ่งผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้โดยนับเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมง
วิทยากร : ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่จัดอบรม วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
เวลา 09.00 – 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.)
สถานที่จัดอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไขในการอบรม
1. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรองภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
2. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น
3. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วยวันที่สมัครเข้าอบรม

ผู้สนใจเข้าอบรม สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้
ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น
ที่ WWW.dbd.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์กองกำกับบัญชีธุรกิจ
DBD E-Newsletter